Kvalitetspolicy

Vi ska erbjuda kunderna tjänster som är av sådan kvalité att vi uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

För att förverkliga vår kvalitetspolicy bedrivs verksamheten enligt följande riktlinjer:

 • Samtliga medarbetare i Q & Co ska vara medvetna om betydelsen av hög kvalité och att utföra våra tjänster på ett kompetent sätt.
  En viktig del i kvalitetsarbetet är utbildning av personalen.
 • Metodbeskrivningar och frekvenser ska upprättas för varje objekt där vi utför våra tjänster.
 • Det ska finnas en dokumenterad organisation och ansvarsfördelning som påverkar verksamheten och dess kvalité.
 • Våra tjänster ska utgå från kundernas behov och bedrivas med inriktning mot att rätt kvalité uppfylls bl a genom att upprätthålla en god kontakt med våra kunder.
 • Kvalitetsuppföljning sker genom att vi tillämpar kvalitetskontroller. Kontroll av utfört arbete utföres av utbildad personal.
 • Synpunkter och klagomål ska åtgärdas omedelbart. Eventuella fel ska undersökas omgående för att förhindra att de upprepas.
 • Underleverantörer som anlitas ska uppfylla våra kvalitetskrav.
 • Kemikalier som används är tillverkade och kvalitetssäkrade av leverantörer med ISO 9001 godkännande för en god miljö.
 • Arbetsmetoder som säkerställer rätt kvalité ska användas.
 • Kvalitetspolicyn ska årligen ses över och revideras så att vårt kvalitetsarbete ständigt förbättras.

Miljöpolicy

Vår huvudsakliga verksamhet, som består av städservice, ska präglas av miljömedvetenhet. Vi strävar alltid efter ett ökat miljöansvar - både när vi utför städtjänster och när vi t ex köper in maskiner, kemikalier, städutrustning eller andra produkter.

Vi ska följa gällande lagstiftning samt uppfylla de övriga krav som ställs på ett företag med vår verksamhet. Sortiment väljs med omsorg om miljön. Vi ska uppmärksamma våra kunder på ett miljövänligare alternativ om sådant finns. Vi arbetar för ständiga förbättringar och med att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från varor, förpackningar, transporter och från verksamheten i övrigt.

För att förverkliga vår miljöpolicy ska vi:

 • Integrera miljöarbetet i vår långsiktiga planering.
 • Informera, utbilda och engagera personalen i miljöfrågor.
 • Ställa krav på våra leverantörer att deras produkter är acceptabla utifrån miljösynpunkt.
 • Sträva efter bästa miljöval och använda så miljöskonsamma produkter som möjligt utifrån de krav som våra kunder ställer.
 • Arbeta för ökad återvinning av material och utrustning om det innebär en vinst för miljön.
 • Hushålla med energi.
 • Arbeta för att transporter sker på ett för miljön så gynnsamt sätt som möjligt.

Q & Co's ledning har huvudansvaret för miljöarbetet. Alla medarbetare ska känna till företagets miljöpolicy och medverka till att den följs.